Skip to content

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő adatai:

Név: Jónásné Pál Melinda e.v.
Posta cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Szilfa u. 45. 
Email: info@webkucko.hu; melka123@gmail.com
Honlap: webkucko.hu
Telefonszám: +36 30 530 6968

Összegzés

Jónásné Pál Melinda e.v. és a webkucko.hu oldal szolgáltatásainak értékesítéséhez, szolgáltatásainak és jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez, valamint az ügyfeleivel való magas színvonalú kapcsolattartás érdekében személyes adatokat gyűjt és tárol. Az adatok kezelése mind az Adatkezelő, mind az Adatfeldolgozók részéről az elvárható, előírásoknak megfelelő, biztonságos környezetben történik. Minden esetben csak az adott művelethez szükséges adatokat és a szükséges ideig kezeljük, a GDPR rendeleteinek megfelelően.

  1. Szóban, vagy írásban történő információs megkeresés

Az adatkezelés célja:
Az ügyfelekkel és érdeklődőkkel való kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulását adta adatainak kezeléséhez – GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.
Kezelt adatok köre:
név
telefonszám
email cím
Adatkezelés időtartama:
Információs megkeresés esetén, ameddig a kapcsolat fennáll, de legfeljebb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

  1. Szolgáltatás megrendelés, teljesítés, számlázás, és garanciális esemény esetén

Az adatkezelés célja:
Az ügyfelekkel való kapcsolattartás szóban és írásban. Továbbá a szolgáltatások kivitelezéséhez feltétlenül szükséges információk tárolása. Illetve a számviteli törvénynek való megfelelés.
Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulását adta adatainak kezeléséhez – GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek (számviteli törvény alapján) teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.
Kezelt adatok köre:
név
telefonszám
email cím
számlázási név
számlázási cím
Adatkezelés időtartama:
Számlákat papír alapon vagy elektronikusan a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (számviteli törvény) esetében a számla kibocsájtásának éve és az azt követő 8 teljes évig, de legfeljebb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

  1. Adatfeldolgozók

3.1. EVOLUTIONET Kft. (mint Adatfeldolgozó)

Név: EVOLUTIONET Kft.
Cím: 7342 Mágocs, Széchenyi u. 75.
Cégjegyzékszám: 02-09-075023
Adószám: 14992511-2-02
Honlap: szerverzum.hu
Az EVOLUTIONET Kft., mint Adatfeldolgozó a Jónásné Pál Melinda e.v. számára megadott egy vagy több személyes adatait tárolja úgy, mint

név
telefonszám
email cím
számlázási név
számlázási cím

Az Adatfeldolgozó, mint az Adatkezelő elektronikus szolgáltatást nyújtó ügyfele az adatok tárolásán, áthelyezésén, és törlésén kívül más adatkezelést nem végez.
Adattárolás időtartama:
Az Adatkezelő felhatalmazása szerint, információs megkeresés esetén elektronikusan ameddig a kapcsolat fennáll, de legfeljebb az utolsó üzenetváltástól számított 30 napig, vagy legfeljebb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

3.2. Octonull Kft. (mint Adatfeldolgozó)

Név: Octonull Kft.
Cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
Cégjegyzékszám: 01-09-1981177
Email: hello@billingo.hu
Honlap: www.billingo.hu
Számlázás esetén az Octonull Kft., mint Adatfeldolgozó a Jónásné Pál Melinda e.v. számára megadott alábbi személyes adatait kezeli:

számlaszám
számlázási név
számlázási cím

Az Adatfeldolgozó, mint az Adatkezelő elektronikus szolgáltatást nyújtó ügyfele az adatkezelés keretét adja a jogszabályokban (Szmt, Art.) előírt mindenkor kötelező adattartalom és NAV elvárások szerint, mint elektronikus blanketta rendelkezésre bocsátásával, az Adatkezelő pedig kitölti ezt a blanketta keretet a személyes adatokkal. Ezt követően az Adatfeldolgozó közvetlenül az Adatkezelő megbízása alapján a papír alapú számlát postázza, vagy e-számlát állít ki és azokkal egyéb műveleteket végez, azokat a jogszabályi előírások szerint továbbítja, őrzi.
Adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő felhatalmazása és a számviteli törvény szerint, elektronikusan az Adatkezelő aktív előfizetési időszakáig, de legfeljebb a számla kibocsájtásának éve és az azt követő 8 teljes évig.

3.3. Könyvelés (mint Adatfeldolgozó)

Név: Bense Imre Istvánné e.v.
Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gólya utca 34.
Email: benseimreistvanne@gmail.com

Könyvelés során Bense Imre Istvánné e.v., mint Adatfeldolgozó a Jónásné Pál Melinda e.v. számára megadott alábbi személyes adatait kezeli:

számlaszám
számlázási név
számlázási cím

Az Adatfeldolgozó, mint az Adatkezelő könyvviteli szolgáltatást nyújtó ügyfele az Adatkezelőre vonatkozó szükséges jogi kötelezettségek teljesítéséhez, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli az érintettek személyes adatait.
Adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő felhatalmazása és a jogi szabályozások szerint a könyvviteli feladatok teljesítéséhez szükséges időtartamra.

  1. Adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatokhoz a Jónásné Pál Melinda e.v. (mint Adatkezelő) férhet hozzá, valamint az Adatfeldolgozók az Adatkezelőre vagy az Adatfeldolgozóra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez mérten.

  1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az érintett által megadott személyes adatok biztonságát megőrizze. Ennek érdekében az Adatkezelő körültekintően válassza meg az adatok tárolását, kezelését végző Adatfeldolgozókat. Továbbá legalább évente felülvizsgálja azok minőségét.

  1. Érintettek jogai, jogérvényesítés

A személyes adatok kezelésében valamennyi érintettnek joga van szóban vagy írásban az adatkezeléssel kapcsolatban
tájékoztatást kérni,
helyesbítést kérni,
törlést igényelni,
zárolást kérni,
vagy tiltakozni a kezeléssel szemben
az Adatkezelő valamennyi elérhetőségén keresztül.
Az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedésről. Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatkezelő csak magyar nyelvű megkeresésre tud az elvárásoknak megfelelően reagálni.
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyiségi jogait megsértették, akkor a lakhelyéhez tartozó, vagy az alábbi szervekhez is fordulhat jogorvoslatért:

Nemzeti Adatvédelmi És Információszabadság Hatósága

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Honlap: www.naih.hu

Fővárosi Törvényszék

Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.
Telefonszám: +36 1 354 6000
Honlap: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu